Bài Tập

Hàm IF kết hợp với Vlookup và hàm And, OR trong Excel

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hàm IF liên kết với Vlookup và hàm And, OR trong Excel phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách liên kết IF với Vlookup Đẹp NẾU với Và và HOẶC trong Excel. Ở trên học giỏi giới thiệu cụ thể về cách sử dụng IF. tính năng, Hàm Vlookuptuy nhiên chưa giới thiệu cụ thể cho bạn về hàm And và hàm OR. Vì vậy, trước tiên chúng ta hãy học cách sử dụng các hàm AND và OR.

Hàm AND trong excel

– Công dụng VÀ . tính năng: Trả về kết quả là đúng nếu TẤT CẢ các phép tắc của hàm có trị giá được THẬT và trả lại kết quả SAI nếu có ít nhất MỘT phép tắc của hàm có trị giá là sai.

Tức là, hàm AND chỉ là TRUE lúc tất cả các đối số (điều kiện) là TRUE, nếu ko thì nó là FALSE.

Cú pháp hàm AND: = AND (logic1, [logical2]…)

Trong đó:

lôgic1: là một đối số buộc phải, điều kiện trước tiên phải trả về một trị giá logic.

logic2,…: tùy chọn, điều kiện bổ sung lên tới 255 điều kiện.

Ghi chú:

– Tất cả các đối số phải trả về một trị giá logic như TRUE hoặc FALSE.

– Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, đối số sẽ bị bỏ qua.

– Nếu ko có trị giá logic, hàm AND trả về trị giá lỗi #VALUE!

Ví dụ 1: Và (6> 5, 8 <9) = TRUE.

Trong hàm And () trên có 2 điều kiện: Điều kiện 1 là 6> 5, Điều kiện 2 là 8 <9. Cả hai điều kiện này đều trả về TRUE, do đó, kết quả của hàm And () sẽ trả về TRUE.

Ví dụ 2: Và (5 <6, 10 <9) = FALSE.

Trong hàm And () trên có 2 điều kiện: Điều kiện 1 là 5 <6, Điều kiện 2 là 10 <9. Điều kiện 1 trả về TRUE và Điều kiện 2 trả về FALSE. Vì vậy kết quả của hàm And () sẽ là FALSE.

HOẶC . tính năng

– Công dụng HOẶC . tính năng: Trả về kết quả là đúng nếu có ít nhất MỘT phép tắc của hàm có trị giá được THẬT và trả lại kết quả SAI nếu TẤT CẢ các phép tắc của hàm có trị giá là sai. Tóm lại, hàm OR chỉ FALSE lúc tất cả các đối số (điều kiện) là FALSE, các trường hợp còn lại là TRUE.

Cú pháp hàm OR: = OR (logic1, [logical2]…)

Trong đó:

– Lôgic 1: buộc phải, là một trị giá logic.

– Lôgic 2: tùy chọn, là một trị giá logic (tối đa 255 điều kiện không giống nhau).

Ví dụ 1: Hoặc (6 <8, 10 <9) = TRUE.

Trong hàm Or () trên có 2 điều kiện: Điều kiện 1 là 6 <8, điều kiện 2 là 10 <9. Điều kiện 1 trả về TRUE và Điều kiện 2 trả về FALSE. Vì vậy kết quả của hàm OR () sẽ là TRUE.

Ví dụ 2: Hoặc (8 <6, 10 <9) = FALSE.

Trong hàm Or () trên, có 2 điều kiện: Điều kiện 1 là 8 <6, Điều kiện 2 là 10 <9. Điều kiện 1 trả về FALSE và Điều kiện 2 trả về FALSE. Vì vậy kết quả của hàm OR () sẽ là FALSE.

Sau lúc hiểu cách sử dụng các hàm AND và OR, chúng ta học cách sử dụng liên kết IF với Vlookup và IF với AND, OR.

Hàm IF liên kết với Vlookup

Cho bảng dữ liệu sau:

Yêu cầu: Kết quả là Đạt nếu tổng điểm lớn hơn điểm chuẩn (Điểm chuẩn khu vực 1, điểm chuẩn khu vực 2 2)

Trong điểm chuẩn 1 và 2 được chỉ định trong Bảng 1, chúng ta phải sử dụng liên kết IF và Vlookup, chúng ta tạo công thức = IF (H4> VLOOKUP (C4, $ B $ 13: $ D $ 17, IF (D4 = “1”, 2,3), 0), “Đạt”, “Ko đạt”) Kéo kết quả xuống, chúng ta thu được bảng sau:

nếu hàm kết hợp vlookup

Giảng giải công thức: = IF (H4> VLOOKUP (C4, $ B $ 13: $ D $ 17, IF (D4 = “1”, 2,3), 0), “Đạt”, “Ko đạt”)

Tính năng trước tiên Tìm kiếm trị giá C4 trong bàn $ B $ 13: $ D $ 17 sau đó rà soát trị giá D4 là vùng, nếu là vùng 1 lấy cột 2 (cột điểm chuẩn 1) làm cột trả về, nếu ko phải vùng 1 thì lấy cột 3 (cột điểm chuẩn 2) làm cột trả về trong hàm vlookup, sau đó rà soát trị giá H4 trong cột tổng điểm lớn hơn điểm chuẩn, nếu lớn hơn điểm chuẩn kết quả là Đạt, nếu ko lớn hơn kết quả là Ko đạt.

Trong đó:

H4> VLOOKUP (C4, $ B $ 13: $ D $ 17, IF (D4 = “1”, 2,3): là biểu thức điều kiện của hàm IF

“Hạt đậu”: Kết quả trả về nếu biểu thức điều kiện trên là True

“Mùa thu”: Trả về kết quả nếu biểu thức điều kiện trên là Sai

Giảng giải công thức VLOOKUP (C4, $ B $ 13: $ D $ 17, IF (D4 = “1”, 2,3), 0)

Trong đó:

C4: là trị giá được tìm kiếm (cột rà soát)

$ B $ 13: $ D $ 17: Bảng tìm kiếm (chứa cột kỳ thi)

IF (D4 = “1”, 2,3): Trị giá cột trả về của hàm Vlookup

0: Loại phát hiện xác thực

Giảng giải công thức: IF (D4 = “1”, 2,3)

Trong đó:

D4 = “1”: Biểu thức có điều kiện của IF. tính năng

2: Trả về trị giá nếu điều kiện là Đúng

3: Trả về trị giá nếu biểu thức điều kiện Sai

Hàm IF liên kết AND, OR. tính năng

Yêu cầu: Có học bổng nếu tổng điểm khu vực 1 lớn hơn 22, khu vực 2 lớn hơn 23

Chúng ta liên kết hàm IF với hàm AND và OR, nhập công thức như hình bên dưới và kéo kết quả xuống

hàm if kết hợp và hoặc.  chức năng

Giảng giải công thức: = IF (OR (AND (D4 = “1”, H4> 22), AND (D4 = “2”, H4> = 23)), “Có”, “Ko”)

Trong đó:

OR (AND (D4 = “1”, H4> 22), AND (D4 = “2”, H4> = 23)): Biểu thức điều kiện của hàm IF là hàm OR có 2 biểu thức điều kiện là hàm AND

AND (D4 = “1”, H4> 22): biểu thức điều kiện 1 của hàm OR, có 2 biểu thức trả về kết quả logic (true, false) là D4 = “1” và H4> 22

AND (D4 = “2”, H4> = 23): biểu thức điều kiện 2 của hàm OR, có 2 biểu thức trả về kết quả logic (true, false) là D4 = “2” và H4> = 23

Để tuân theo hướng dẫn, các em có thể tải file mẫu theo đường dẫn sau: https://goo.gl/5QoLH2

Hi vọng với bài hướng dẫn cụ thể cách liên kết IF với Vlookup; liên kết IF với AND và OR Phần trên giúp bạn hiểu các cách liên kết giữa các hàm trong Excel.


Thông tin thêm

Hàm IF liên kết với Vlookup và hàm And, OR trong Excel

#Hàm #kết #hợp #với #Vlookup #và #hàm #trong #Excel

[rule_3_plain]

#Hàm #kết #hợp #với #Vlookup #và #hàm #trong #Excel

[rule_1_plain]

#Hàm #kết #hợp #với #Vlookup #và #hàm #trong #Excel

[rule_2_plain]

#Hàm #kết #hợp #với #Vlookup #và #hàm #trong #Excel

[rule_2_plain]

#Hàm #kết #hợp #với #Vlookup #và #hàm #trong #Excel

[rule_3_plain]

#Hàm #kết #hợp #với #Vlookup #và #hàm #trong #Excel

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Hàm #kết #hợp #với #Vlookup #và #hàm #trong #Excel

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button